close

Pytania i odpowiedzi

Czy obecnie prowadzony jest nabór na kolejną, siódmą edycję projektu w 2024 roku?

Nabór rozpocznie się jeszcze w czerwcu. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie głównej Praktyki dla Praktyka.

Jakie biblioteki mogą wziąć udział w programie? 

W programie udział wziąć mogą pracownicy bibliotek publicznych.

Czym są Biblioteki Organizujące?

Są to biblioteki, które otwierają się w naborze ogólnopolskim na przyjęcie praktyków na wymiany, zapraszając do siebie, w tej edycji są to:

  • Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Która jest to edycja projektu?

Projekt w 2024 roku realizowany jest po raz siódmy. Pierwsza, pilotażowa edycja “Praktyki dla praktyka” odbyła się w 2016 roku.

Na co może liczyć praktyk – mój pracownik – na wyjeździe?

Wymiana to niepowtarzalna okazja do rozwoju zawodowego pracowników bibliotek poprzez zdobywanie i wymianę doświadczeń oraz inspiracji. Praktyk poznaje środowisko bibliotekarzy w innych miastach, zdobywa nowe kontakty, poznaje inne standardy, zdobywa nowe umiejętności. Obserwuje pracę innej biblioteki oraz poznaje specyfikę środowiska czytelników w innym miejscu. Wymiana daje możliwość innego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy.

Co będzie z tego miała moja biblioteka?

Pojawienie się praktyka w bibliotece to okazja do poznania nowej osoby i wymiany doświadczeń oraz inspiracji. Bezpośrednia praca daje możliwość porównywania rozwiązań oraz standardów. Pracownicy instytucji macierzystej mogą obserwować pracę nowego pracownika na “zastępstwo”. Daje to możliwość innego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy. Jest to też okazja do pokazania i zaprezentowania swojej biblioteki.

Czy można wysłać praktyka, a nie przyjmować?

Nie. Wymiana polega na wysłaniu swojego pracownika do pracy w Bibliotece Organizującej oraz przyjęciu na jego miejsce osoby na “zastępstwo”.

Do czego zobowiązuje się dyrektor przyjmując praktyka do biblioteki?

Dyrektor zobowiązuje się tym samym do wysłania swojego pracownika, wyboru opiekuna praktyka oraz koordynatora praktyki (wybór koordynatora ma miejsce tylko w przypadku Bibliotek Organizujących, tj. tych, do których trwa nabór). Dyrektor umożliwia odbycie praktyki swojemu pracownikowi poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego.

Jak powinno być przygotowane stanowisko pracy dla praktyka?

Powinno być przygotowane miejsce do pracy w sensie dosłownym – biurko, komputer. Potrzebne są informacje jakie zadania może podjąć praktyk oraz jak zaplanować jego zadania podczas praktyki.

Czy można pozwolić praktykowi mieć dostęp do danych osobowych – jak to załatwić?

Tak, ale praktyk musi zapoznać się ze stosowną dokumentacją przetwarzania danych osobowych w bibliotece (w tym z Polityką Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych) i postępować zgodnie z określonymi procedurami. Praktyk musi również podpisać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czytelników oraz oświadczenie o zachowaniu poufności. W przypadku pracy w systemie bibliotecznym powinien mieć nadane uprawnienia, login i hasło, by mógł pracować na swoim stanowisku.

W jaki sposób prowadzony będzie nabór?

Nabór prowadzony będzie przez formularz umieszczony na stronie projektu. W formularzu znajdą się informacje na temat tych bibliotek, do których będzie można pojechać na wymianę oraz opisy poszczególnych stanowisk pracy. Zainteresowane praktyką osoby będą mogły zgłaszać się wybierając bibliotekę, w której chciałby odbyć praktykę. Potencjalni praktycy będą musieli krótko opisać swoje stanowisko pracy oraz bibliotekę, w której pracują, przedstawić swoje motywacje dotyczące udziału w projekcie oraz wymienić osobę, która miałaby być opiekunem praktyka. Następnie spośród przesłanych zgłoszeń  Biblioteki Organizujące wybiorą te, z którymi wymienią się praktykami.

Czy nabór na praktykę prowadzony będzie do biblioteki czy na konkretne stanowisko pracy?

Na konkretne stanowisko pracy w danej bibliotece.

Na jakiej zasadzie będą dobierane biblioteki?

Biblioteki dobierane będą na zasadzie podobnych stanowisk praktyków – wymiana nie może dezorganizować pracy Bibliotek Organizujących. Będą brane pod uwagę preferencje uczestników wpisane w formularzu oraz motywacje, które nimi kierują do wzięcia udziału w projekcie. Ostateczną decyzję podejmuje  Stowarzyszenie LABiB jako organizator projektu.

Czy można aplikować do kilku miast jednocześnie?

Tak, będzie możliwość aplikowania do więcej niż jednej biblioteki (o ile stanowiska pracy opisane w formularzu będą podobne do tego, które zajmuje osoba starająca się o przyjęcie na praktykę). Uwaga: jedna osoba odbyć będzie mogła tylko jedną praktykę.

Czy z jednej biblioteki może zgłosić się więcej niż jedna osoba?

Tak.

Ile trwa wymiana?

Praktyka trwa 5 dni roboczych (praktyk odbywa staż od poniedziałku do piątku). Jednak wyjazd z reguły trwa dłużej: zazwyczaj rozpoczyna się w niedziele i często kończy w sobotę. Należy więc uwzględnić możliwość wyjazdu na praktykę i powrotu z niej w dni wolne od pracy.

W jakim czasie odbędą się wymiany?

Wymiany odbędą się jesienią – wrzesień i październik 2024. Biblioteki Organizujące z bibliotekami z ogólnopolskiego naboru wspólnie ustalać będą terminy wymian.

Jak praktyk powinien dokumentować wymianę?

Najlepiej gdyby praktyk przygotował sobie plan dokumentacji – robił zdjęcia, tworzył notatki i spisywał swoje wrażenia. Łatwiej będzie mu przygotować później wpis na bloga. 

Jakie informacje praktyk powinien zbierać w trakcie wymiany?

Praktyk powinien notować wszystkie spostrzeżenia i uwagi – od organizacji praktyki, poprzez jego przebieg, po samą pracę. Ma on za zadanie obserwować specyfikę pracy w innej bibliotece, zbierać wrażenia i doświadczenia z wymiany, porównywać rozwiązania.

Jakie są obowiązki praktyka?

Praktyk ma rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki, wypełnić ankietę ewaluacyjną po praktyce oraz przygotować relację z praktyki na bloga praktykadlapraktyka.pl. Do relacji powinien zbierać materiał fotograficzny oraz pisemny.

Czy praktyk może się zaprezentować, prowadzić zajęcia?

Tak, tylko wcześniej trzeba to ustalić z opiekunem praktyka, aby omówić szczegóły bądź umówić grupę na zajęcia lub ogłosić nabór i zapisywać uczestników.

Jakie dokumenty należy zbierać? Faktury, rachunki – co będzie potrzebne do rozliczenia?

Faktury za nocleg oraz dojazd. Zakupów dokonywać można jednak dopiero po podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem LABiB. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń udzielane są bezpośrednio przez organizatorów.

W jaki sposób rozliczana jest uczestnikom wymiana?

Uczestnikom “Praktyki dla praktyka” zwracane będą koszty dojazdu oraz noclegu w wysokości do 1800 zł brutto. Rozliczeniem zajmuje się Stowarzyszenie LABiB na podstawie podpisanej z praktykami umowy o wolontariat (dopiero po podpisaniu dokumentów można dokonywać zakupu noclegu i przejazdu). Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń udzielane są bezpośrednio przez organizatorów.

Jakie są obowiązki opiekuna praktyka?

Opiekun praktyka przygotowuje stanowisko pracy dla praktyka. Opracowuje plan praktyki – jakie zadania będzie praktyk wykonywał. Jeśli praktyk chce prowadzić zajęcia czy warsztaty, opiekun musi umówić grupę lub ogłosić nabór i zapisywać uczestników. Podczas wymiany opiekun zapoznaje praktyka z działalnością biblioteki, umożliwia obserwację pracy biblioteki oraz swojej pracy w jej wszystkich aspektach, dzieli się wiedzą i doświadczeniami.

Opiekun może też pomóc w organizacji przyjazdu, jeśli jest taka potrzeba – wskazać  nocleg, doradzić dogodny dojazd, polecić miejsca, gdzie można zjeść obiad/ kolację oraz wskazać listę atrakcji – wydarzeń kulturalnych, co dzieje się w danym tygodniu lub gdzie warto pójść, co warto zwiedzić po pracy.

Najlepiej, aby opiekunem praktyka był kierownikiem filii lub działu, w którym praktyk będzie pracował. W przypadku wymiany, która nie odbywa się jednocześnie opiekunem może być praktyk.

Jakich informacji o praktyku potrzebuje opiekun praktyka?

Opiekun praktyka musi wiedzieć na jakim stanowisku pracuje praktyk w swojej bibliotece macierzystej oraz jakie są jego obowiązki, jakie zadania wykonuje, jakich się podejmuje. Pomocne są także informacje czego praktyk chciałby się dowiedzieć podczas praktyki – czy na jakimś aspekcie pracy szczególnie mu zależy np. na organizowaniu wydarzeń, promocji czy obsługi czytelnika, czy chciałby zwiedzić inne filie, jeśli jest taka możliwość, czy chciałby prowadzić zajęcia lub warsztaty.

Co jeżeli opiekun praktyka się nie sprawdza?

Należy zwrócić się do koordynatora praktyki. 

Do kogo praktyk powinien się zwrócić o pomoc w przypadku jakiegoś problemu?

Należy zwrócić się do opiekuna praktyki lub koordynatora praktyki z biblioteki, w której odbywa wymianę. 

Jakie są obowiązki koordynatora praktyki z Bibliotek Organizujących?

Koordynatorzy praktyk to osoby z Bibliotek Organizujących (bibliotek, do których prowadzony jest nabór). Rolą koordynatora z każdej biblioteki jest współorganizacja programu przed jego rozpoczęciem, promocja programu oraz czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem w trakcie jego trwania.

Kto jest organizatorem programu?

Siódmą edycję programu realizuje Stowarzyszenie LABiB.

We wcześniejszych edycjach organizatorami byli: sieć LABiB, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Jak promowany jest projekt?

Promocja programu odbywa się wieloma kanałami: m.in.: poprzez social media bibliotek partnerskich, poprzez sieć Labib i portal labib.pl, poprzez portal Lustro Biblioteki oraz portal SBP.pl (patronaty), informacja pojawia się na portalach bibliotecznych, wysyłany jest także list informujący o programie do dyrektorów bibliotek.