close

Regulamin programu „Praktyka dla praktyka” – realizowanego w 2024 r. przez Stowarzyszenie LABiB

I. Informacje ogólne

1. “Praktyka dla praktyka” zwana dalej „Programem”, skierowana jest do bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek publicznych. Program ma na celu umożliwienie rozwoju zawodowego, m.in. poprzez zdobywanie doświadczeń w trakcie wymiany pracowniczej organizowanej przez biblioteki.

2. Niniejszy regulamin dotyczy działań realizowanych w ramach siódmej edycji Programu, realizowanej w 2024 r.

3. Program finansowany jest ze środków Stowarzyszenia LABiB otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

4. Za realizację Programu, merytoryczne przygotowanie i rozliczenie finansowe odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LABiB.

5. W Programie weźmie udział dziesięć Bibliotek, w tym pięć to Biblioteki Partnerskie/Organizujące oraz pięć Bibliotek z naboru ogólnopolskiego.

II. Zasady realizacji wymian pracowniczych

 1. W ramach Programu zrealizowane zostaną wymiany zawodowe pracowników (dalej „Wymiana”) pomiędzy bibliotekami wskazanymi w pkt I ust. 5 Regulaminu
 2. Celem Wymiany jest odbycie praktyki przez pracowników bibliotek uczestniczących w danej Wymianie na stanowisku pracy zbliżonym do stanowiska zajmowanego w macierzystej bibliotece. Wymiana nie może dezorganizować pracy bibliotek uczestniczących w Wymianie. Wymiany pracownicze mogą, ale nie muszą odbywać się jednocześnie, uzgodnienie dogodnych terminów leży w gestii dwóch wymieniających się stron.
 3. Czas trwania wymian to 5 dni roboczych.
 4. Rekrutacja do Programu oraz jej wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.praktykadlapraktyka.pl Rekrutacja rozpocznie się w maju 2024 r. Wyniki opublikowane zostaną w czerwcu 2024 r.
 5. Terminy wymian ustalane powinny zostać nie później niż do 10.09.2024 r.
 6. Wyjazdy powinny zostać zrealizowane w terminie do 31.10.2024 r.

III. Zadania bibliotek biorących udział w Programie oraz uczestników Programu

 1. Zadania Bibliotek Organizujących i Bibliotek z naboru ogólnopolskiego biorących udział w Wymianie to:
 2. przygotowanie merytoryczne praktyki: zorganizowanie stanowiska pracy dla odbywającego praktykę, zapoznanie z działalnością biblioteki, opieka merytoryczna nad odbywającym praktykę podczas jego pobytu oraz wybór opiekuna praktyka do którego będą należeć wyżej wymienione czynności; jeśli wymiana nie jest równoczesna opiekunem może być praktyk;
 3. umożliwienie odbycia praktyki swojemu pracownikowi, poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego. 
 4. Zadania uczestnika programu to:
 5. rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków
 6. wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po praktyce
 7. opracowanie wpisu na stronę projektu (praktykadlapraktyka.pl) w ciągu 3 tygodni od zakończenia praktyki
 8. Pozostałe zadania Bibliotek biorących udział w Programie dotyczące organizacji Programu określają umowy podpisane pomiędzy Stowarzyszeniem LABiB a tymi instytucjami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Koszty udziału w projekcie w zakresie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu oraz noclegu do wysokości 1800 zł brutto rozlicza Stowarzyszenie LABiB, zgodnie z zawartymi odrębnymi umowami z pracownikami bibliotek uczestniczących w Programie.
 2. W przypadku gromadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w trakcie prowadzenia działań i organizowania wydarzeń w ramach realizacji Programu, uczestniczące w Programie osoby, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i Biblioteki Organizujące swojego wizerunku w celach związanych z promocją Programu lub działalności tych bibliotek w materiałach publikowanych dowolną formą przez Organizatora i Biblioteki Organizujące.
 3. Dane osobowe uczestników i osób biorących udział w rekrutacji przetwarzane są na potrzeby kwalifikacji i udziału w Programie, w tym na udostępnienie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu do udziału w Programie. Administratorem danych jest Stowarzyszenie LABiB (81-404) z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 141-143. Dane przechowywane będą w czasie trwania Programu. Zgodnie z prawem przysługuje uczestnikom prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w Programie. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.
 4. Stowarzyszenie LABiB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie www.praktykadlapraktyka.pl