close

Regulamin programu “Praktyka dla praktyka” – edycja 2020

I. Informacje ogólne

1. “Praktyka dla praktyka” zwana dalej „Programem”, skierowana jest do bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek publicznych. Program ma na celu umożliwienie rozwoju zawodowego, m.in. poprzez zdobywanie doświadczeń w trakcie wymiany pracowniczej, job shadowingów oraz uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych organizowanych przez biblioteki.

2. Niniejszy regulamin dotyczy działań realizowanych w ramach piątej edycji programu, realizowanej w 2020 r.

3. Program finansowany jest ze środków Stowarzyszenia LABiB otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

4. Za przygotowanie, realizację i rozliczenie finansowe Programu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie LABiB.

5. W Programie weźmie udział minimum 14 bibliotek, w tym 7 Bibliotek Partnerskich/Organizujących oraz 7 bibliotek z naboru ogólnopolskiego.

II. Zasady realizacji wymian, job shadowingów i uczestnictw w wydarzeniach specjalnych.

 1. W ramach Programu zrealizowane zostaną:
 • wymiany zawodowe pracowników (dalej „Wymiana”) pomiędzy bibliotekami wskazanymi w pkt I ust. 5 Regulaminu
 • wizyty studyjne z elementami job shadowingu (dalej „job shadowing”)
  w wybranych bibliotekach w Polsce.
 • wizyty podczas organizacji wydarzeń specjalnych.

2. Celem Wymiany jest odbycie praktyki przez pracowników bibliotek uczestniczących w danej Wymianie na stanowisku pracy zbliżonym do zajmowanego w macierzystej bibliotece. Wymiana nie może dezorganizować pracy bibliotek uczestniczących w Wymianie.

3. Celem job shadowingu jest poznanie warsztatu pracy wizytowanego oraz organizacji biblioteki, w której wizytowana osoba pracuje. Job shadowing to forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy – jak cień – obserwowanemu pracownikowi.

4. Celem uczestnictwa w wydarzeniu specjalnym jest zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń promocyjnych lub związanych z działalnością biblioteki, takich jak festiwale czy konferencje, poprzez możliwość włączenia się w prace organizacyjne.

5. Czas trwania wymian to 5 dni roboczych.

6. Czas trwania job shadowingów i uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych to 3 dni robocze.

7. Rekrutacja do Programu oraz jej wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.praktykadlapraktyka.pl. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2020 r. Wyniki opublikowane zostaną w lipcu 2020 r.

8. Terminy wymian powinny być skorelowane pomiędzy dwoma bibliotekami – Bibliotekami Organizującymi i bibliotekami z naboru ogólnopolskiego.

9. Terminy job shadowingów oraz uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych powinny być ustalone pomiędzy osobami wyjeżdżającymi a ich opiekunami w wybranych bibliotekach.

10. Terminy ustalane powinny zostać nie później niż do 15.09.2020r.

11. Wyjazdy powinny zostać zrealizowane w terminie do 30.10.2020 r.

III. Zadania bibliotek biorących udział w Programie oraz uczestników Programu

 1. Zadania Bibliotek Organizujących i bibliotek z naboru ogólnopolskiego biorących udział w Wymianie to:
 • przygotowanie merytoryczne praktyki: zorganizowanie stanowiska pracy dla odbywającego praktykę, zapoznanie z działalnością biblioteki, opieka merytoryczna nad odbywającym praktykę podczas jego pobytu oraz wybór opiekuna praktyka do którego będą należeć wyżej wymienione czynności;
 • umożliwienie odbycia praktyki swojemu pracownikowi, poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego. 

2. Zadania Bibliotek Organizujących, przygotowujących stanowisko na czas wizyty uczestnika wydarzenia specjalnego to:

 • przygotowanie merytoryczne wizyty: zorganizowanie stanowiska pracy dla uczestnika wydarzenia, opieka merytoryczna nad uczestnikiem, zapoznanie z działalnością promocyjną biblioteki;
 • umożliwienie udziału w job shadowingu swojemu pracownikowi, poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego. 

3. Zadania bibliotek z naboru ogólnopolskiego, biorących udział w wydarzeniu specjalnym:

 • umożliwienie odbycia praktyki swojemu pracownikowi, poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego.

4. Zadania uczestnika programu to:

 • rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po praktyce
 • opracowanie wpisu na stronę projektu (praktykadlapraktyka.pl)

5. Pozostałe zadania bibliotek biorących udział w Programie dotyczące organizacji Programu określają umowy podpisane pomiędzy Stowarzyszeniem LABiB a tymi instytucjami.

VI. Postanowienia końcowe

1.Koszty udziału w projekcie w zakresie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia  do wysokości 1200 zł brutto (wymiana) i 890 zł brutto (job shadowing, uczestnictwo w wydarzeniu specjalnym) rozlicza Stowarzyszenie LABiB, zgodnie z zawartymi odrębnymi umowami z pracownikami bibliotek uczestniczących w Programie.

2. W przypadku gromadzenia dokumentacji fotograficznej i filmowej w trakcie prowadzenia działań i organizowania wydarzeń w ramach realizacji Programu, uczestniczące w Programie osoby, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i Biblioteki Organizujące swojego wizerunku w celach związanych z promocją Programu lub działalności tych bibliotek w materiałach publikowanych dowolną formą przez Organizatora i Biblioteki Organizujące.

3. Dane osobowe uczestników i osób biorących udział w rekrutacji przetwarzane są na potrzeby kwalifikacji i udziału w Programie, w tym na udostępnienie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu do udziału w Programie. Administratorem danych jest Stowarzyszenie LABiB (81-404) z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 141-143. Dane przechowywane będą w czasie trwania Programu. Zgodnie z prawem przysługuje uczestnikom prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w Programie. Niepodanie tych danych uniemożliwi jego wykonanie.

4. Stowarzyszenie LABiB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

5. Regulamin dostępny jest na stronie www.praktykadlapraktyka.pl.