close

Pytania i odpowiedzi

Czy wymiany w ramach trzeciej edycji jeszcze trwają?

Nie, wymiany już się zakończyły. Na blogu regularnie pojawiają się relacje tegorocznych praktyków.

Czy obecnie prowadzony jest nabór na kolejną, czwartą edycję projektu w 2019 roku?

Nie, nabór nie jest prowadzony. O realizacji kolejnej edycji programy będziemy informować w pierwszej połowie 2019 roku (jego realizacja zależna jest od otrzymania dofinansowania, o które stara się Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni).

Jakie biblioteki mogą wziąć udział w programie? 

W programie udział wziąć mogą pracownicy bibliotek publicznych.

Do jakich bibliotek mogli wyjechać praktycy w trzeciej edycji w 2018 roku?

W trzeciej edycji prowadzono nabór do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteki Miejskiej w Łodzi, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Czym są Biblioteki Organizujące?

Są to biblioteki, które otwierają się w naborze ogólnopolskim na przyjęcie praktyków na staże. Biblioteki te uczestniczą w projekcie od początku i go współtworzą. W trzeciej edycji projektu te biblioteki to: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu.

Ile zrealizowano edycji projektu?

Projekt realizowany był po raz trzeci. Pierwsza, pilotażowa wersja Praktyki dla praktyka odbyła się w 2016 roku.

Na co może liczyć praktyk – mój pracownik – na wyjeździe?

Wymiana to niepowtarzalna okazja do rozwoju zawodowego pracowników bibliotek poprzez zdobywanie i wymianę doświadczeń oraz inspiracji. Praktyk poznaje środowisko bibliotekarzy w innych miastach, zdobywa nowe kontakty, poznaje inne standardy, zdobywa nowe umiejętności. Obserwuje pracę innej biblioteki oraz poznaje specyfikę środowiska czytelników w innym miejscu. Wymiana daje możliwość innego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy.

Co będzie z tego miała moja biblioteka?

Pojawienie się praktyka w bibliotece to okazja do poznania nowej osoby i wymiany doświadczeń oraz inspiracji. Bezpośrednia praca daje możliwość porównywania rozwiązań oraz standardów. Pracownicy instytucji macierzystej mogą obserwować pracę nowego pracownika na “zastępstwo”. Daje to możliwość innego spojrzenia i zobaczenia swojej pracy z nowej perspektywy. Jest to też okazja do pokazania i zaprezentowania swojej biblioteki.

Czy można wysłać praktyka, a nie przyjmować?

Nie. Wymiana polega na wysłaniu swojego pracownika do pracy w Bibliotece Organizującej oraz przyjęciu na jego miejsce osoby na “zastępstwo”.

Do czego  zobowiązuje się dyrektor przyjmując praktyka do biblioteki?

Dyrektor zobowiązuje się do wyboru osoby wyjeżdżającej, wyboru opiekuna praktyka oraz koordynatora praktyki (koordynatora praktyki wybierają tylko Biblioteki Organizujące, tj. te do których trwa nabór). Dyrektor umożliwia odbycie praktyki swojemu pracownikowi poprzez udzielenie zezwolenia na wyjazd w ramach delegacji lub wyjazdu szkoleniowego.

Jak powinno być przygotowane stanowisko pracy dla praktyka?

Powinno być przygotowane miejsce do pracy w sensie dosłownym – biurko, komputer. Potrzebne są informacje jakie zadania może podjąć praktyk oraz jak zaplanować jego zadania podczas praktyki.

Czy można pozwolić praktykowi mieć dostęp do danych osobowych – jak to załatwić?

Tak, ale praktyk musi podpisać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych czytelników oraz oświadczenie o poufności. W przypadku pracy w systemie bibliotecznym powinien mieć nadane uprawnienia, login i hasło, by mógł pracować na swoim stanowisku. Natomiast jeżeli w bibliotece utworzona jest Polityka Bezpieczeństwa należy także postępować zgodnie z procedurami w niej zawartymi.

W jaki sposób prowadzony będzie nabór?

Nabór prowadzony będzie przez formularz umieszczony na stronie projektu. W formularzu znajdą się informacje na temat tych bibliotek, do których będzie można pojechać na wymianę oraz opisy poszczególnych stanowisk pracy. Zainteresowane praktyką osoby będą mogły zgłaszać się wybierając bibliotekę, w której chciałby odbyć praktykę. Potencjalni praktycy będą musieli krótko opisać swoje stanowisko pracy oraz bibliotekę, w której pracują. Następnie spośród przesłanych zgłoszeń Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni i pozostałe Biblioteki Organizujące wybiorą te, z którymi wymienią się praktykami.

Czy nabór na praktykę prowadzony będzie do biblioteki czy na konkretne stanowisko pracy?

Na konkretne stanowisko pracy w danej bibliotece.

Na jakiej zasadzie są dobierane biblioteki?

Biblioteki dobierane będą na zasadzie podobnych stanowisk praktyków – wymiana nie może dezorganizować pracy Bibliotek Organizujących. Będą brane pod uwagę preferencje uczestników wpisane w formularzu. Ostateczną decyzję podejmuję biblioteka organizująca wymianę – Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni.

Czy można aplikować do kilku miast jednocześnie?

Tak, będzie możliwość aplikowania do więcej niż jednej biblioteki (o ile stanowiska pracy opisane w formularzu będą podobne do tego, które zajmuje osoba starająca się o przyjęcie na praktykę). Uwaga: jedna osoba odbyć będzie mogła tylko jedną praktykę.

Czy z jednej biblioteki może zgłosić się więcej niż jedna osoba?

Tak.

Ile trwa wymiana?

Praktyka trwa 5 dni roboczych (praktyk odbywa staż od poniedziałku do piątku). Jednak wyjazd z reguły trwa dłużej: zazwyczaj rozpoczyna się w niedziele i często kończy w sobotę.

W jakim czasie odbędą się wymiany?

Wymiany odbędą się od września do października. Biblioteki Organizujące z bibliotekami z ogólnopolskiego naboru wspólnie ustalać będą terminy wymian.

W ramach projektu organizowany jest także job shadowing. Czym on jest i czy można się do niego zgłosić?

Job shadowing to forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy – jak cień – obserwowanemu pracownikowi z innej biblioteki. Celem Job shadowingu jest poznanie warsztatu pracy wizytowanego oraz organizacji biblioteki, w której wizytowana osoba pracuje. Job shadowingi odbywają się w relacji pomiędzy Bibliotekami Organizującymi. W tej edycji w ogólnopolskim naborze nie ma możliwości zgłoszenia się do udziału w job shadowingu.

Jak praktyk powinien dokumentować wymianę?

Najlepiej gdyby praktyk przygotował sobie plan dokumentacji – robił zdjęcia, tworzył notatki i spisywał swoje wrażenia. Łatwiej będzie mu przygotować później wpis na bloga. 

Jakie informacje praktyk ma zbierać w trakcie wymiany?

Praktyk ma notować wszystkie spostrzeżenia i uwagi – od organizacji praktyki, jej przebiegu oraz samej pracy. Obserwuje specyfikę pracy w innej bibliotece, zbiera wrażenia i doświadczenia z wymiany, porównuje rozwiązania.

Jakie są obowiązki praktyka?

Praktyk ma rzetelnie wykonywać powierzone mu obowiązki, wypełnić ankietę ewaluacyjną po praktyce oraz przygotować relację z praktyki na bloga praktykadlapraktyka.pl. Do relacji powinien zbierać materiał fotograficzny oraz pisemny.

Czy praktyk może się zaprezentować, prowadzić zajęcia?

Tak, tylko wcześniej trzeba to ustalić z opiekunem praktyka, aby omówić szczegóły bądź umówić grupę na zajęcia lub ogłosić nabór i zapisywać uczestników.

Jakie dokumenty należy zbierać? Faktury, rachunki – co będzie potrzebne do rozliczenia?

Faktury za nocleg i dojazd. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń udzielane są bezpośrednio przez organizatorów. 

W jaki sposób rozliczana jest uczestnikom wymiana?

Uczestnikom Praktyki dla praktyka zwracane są koszty dojazdu i noclegu w wysokości do 1600 zł brutto. W trzeciej edycji programu nie zwracamy kosztów związanych z wyżywieniem. Rozliczeniem zajmuje się Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni na podstawie podpisanego z praktykami porozumienia/umowy. Szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń udzielane są bezpośrednio przez organizatorów. Przy realizacji czwartej edycji projektu w 2019 zwracane koszty mogą ulec zmianie.

Jakie są obowiązki koordynatora praktyki?

Koordynatorzy praktyk to osoby z Bibliotek Organizujących (bibliotek, do których prowadzony jest nabór). Rolą koordynatora z każdej biblioteki jest współorganizacja programu przed jego rozpoczęciem, promocja programu oraz czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem w trakcie jego trwania.

Jakie są obowiązki opiekuna praktyka?

Opiekun praktyka przygotowuje stanowisko pracy dla praktyka. Opracowuje plan praktyki – jakie zadania będzie praktyk wykonywał. Jeśli praktyk chce prowadzić zajęcia czy warsztaty, opiekun musi umówić grupę lub ogłosić nabór i zapisywać uczestników. Podczas wymiany opiekun zapoznaje z działalnością biblioteki, umożliwia obserwację pracy biblioteki oraz swojej pracy w jej wszystkich aspektach, dzieli się wiedzą i doświadczeniami. Po wymianie opiekun musi wypełnić ankietę ewaluacyjną.

Opiekun zajmuje się także organizacją przyjazdu – pomaga w zamówieniu noclegu i przejazdów, pokazuje lub przygotowuje listę miejsc, gdzie można zjeść obiad/ kolację oraz listę atrakcji – wydarzeń kulturalnych, co dzieje się w danym tygodniu lub gdzie warto pójść, co warto zwiedzić. Za wszelkie sprawy organizacyjne w trakcie trwania wymiany odpowiedzialni są opiekunowie praktyka. Na pewno warto nie tylko o tym poinformować, ale i je pokazać, by osoba nie czuła się zagubiona w obcym miejscu.

Ze względu na wymienione obowiązki najlepiej, aby opiekunem praktyka był kierownikiem filii lub działu, w którym praktyk będzie pracował.

Jakich informacji o praktyku potrzebuje opiekun praktyka?

Opiekun praktyka musi wiedzieć na jakim stanowisku pracuje praktyk w swojej bibliotece macierzystej oraz jakie są jego obowiązki, jakie zadania wykonuje, jakich się podejmuje. Pomocne są także informacje czego praktyk chciałby się dowiedzieć podczas praktyki – czy na jakimś aspekcie pracy szczególnie mu zależy np. na organizowaniu wydarzeń, promocji czy obsługi czytelnika, czy chciałby zwiedzić inne filie, jeśli jest taka możliwość, czy chciałby prowadzić zajęcia lub warsztaty.

Co, jeżeli opiekun praktyka się nie sprawdza?

Należy zwrócić się do koordynatora praktyki. 

Do kogo praktyk powinien się zwrócić o pomoc w przypadku jakiegoś problemu?

Należy zwrócić się do opiekuna praktyki lub koordynatora praktyki z biblioteki, w której odbywa wymianę. 

Jakie są zasady finansowania trzeciej edycji praktyki?

Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni. Wcześniejsze edycje praktyki finansowane były przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działalności sieci LABIB. Za realizację programu odpowiedzialna jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zajmująca się rozliczeniem finansowym projektu oraz jego organizacją merytoryczną.

Kto jest organizatorem programu?

Organizatorem programu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Wcześniejsze edycje programu finansowane były przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działalności sieci LABIB, a za jego realizację odpowiedzialna była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zajmująca się rozliczeniem finansowym projektu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni odpowiedzialna za stronę merytoryczną programu. W tej edycji powyższymi kwestiami zajmuje się Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. 

Jak promowany jest projekt?

Promocja programu odbywa się wieloma kanałami: m.in.: poprzez social media Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz bibliotek partnerskich, poprzez sieć Labib i portal labib.pl, informacja pojawia się na portalach bibliotecznych, wysyłany jest także list informujący o programie do dyrektorów bibliotek.